Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

07:18:13