Giờ Tý là mấy giờ và số mệnh người sinh giờ Tý ra sao?

21:21:11