Giờ Tuất là mấy giờ? Vận số người sinh vào giờ Tuất?

20:58:35