Giờ Thân là mấy giờ và vận mệnh người sinh giờ Thân ra sao?

11:04:20