Giờ Thân là mấy giờ và vận mệnh người sinh giờ Thân ra sao?

21:06:26